Linx Pluss ikon

Linx funksjoner

Bli kjent med de forskjellige funksjonene i Linx

 

En digital verktøykasse

Linx er en digital verktøykasse som samler driftsinformasjon for virksomheten og presenterer informasjonen på en enkel og oversiktlig måte for brukere på alle nivåer. Linx bidrar til å redusere utslipp og driftskostnader, i tillegg til å sikre effektiv administrasjon av maskin og kjøretøyflåten.

Plan og posisjon

Med sanntids oversikt over ruter og materiell kan utnyttelsesgraden økes og tomkjøringen reduseres. Du har til enhver tid oversikt over plassering og ankomsttider for kjøretøy, sjåfører og gods.

Geografiske gjerder kan settes opp rundt interessepunkter, områder og ruter. Varsling av avgang, ankomst eller avvik gir trygghet og full oversikt. Hyppig oppdaterte posisjoner på kjøretøy og materiell gir full oversikt over hvor enhetene er til enhver tid, og hvilke turer og oppdrag de utfører.

Nøkkelinformasjon, som gjenstående sjåførtider, hastighet, vektbelastninger, dekkmålinger m.m. presenteres på en oversiktlig måte i kartet og i rapporter.

Flåteanalyse

Med Linx Flåteanalyse får du innsikt i driftsmønster, samt sjåførenes kjørestil og utnyttelse av kjøretøyet eller maskinen. Du får et verktøy som bidrar til å redusere utslipp og øke lønnsomheten. Systemet er merkenøytralt og gjør at ytelse og sjåførscore presenteres på en enhetlig og rettferdig måte for alle. Systemet tar høyde for trafikkmønster og karakteristikker ved kjøring som nærdistribusjon, langtransport og anleggstransport.

Med bedre utnyttelse av kjøretøy og maskiner oppnås følgende gevinster:

 • Bedre inntjening gjennom reduserte drivstoffkostnader
 • Reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold
 • Mindre dekkslitasje
 • Økt trafikksikkerhet
 • Mindre belastning på miljøet (NOx, CO₂ og svevestøv)

Energiledelse

Flåteanalyse kan kombineres med et energiledelsesprogram som har fokus på opplæring og rådgivning til sjåfører.

Gjennom et energiledelsesprogram fokuseres det på optimal utnyttelse av energien og reduksjon av utslipp. Linx legger grunnlaget for at transport- og entreprenørbedrifter kan bli mer bærekraftige – både miljømessig og økonomisk.

For å få full effekt og skape varig endring, må digitale verktøy kombineres med ledelse og kulturendringer i virksomheten. Energiledelse bør etableres som fundament i virksomheten for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak – Linx integrerer energiledelse og flåteanalyse i en felles systemløsning.

Bærekraft

For å kunne redusere sitt klimautslipp, må det måles og følges opp. All bruk av tungt materiell kan ha en miljøpåvirkning enten i form av for høyt energiforbruk, unødig slitasje eller dårlig utnyttelse. Med riktig verktøy, fokus og holdninger kan dette være en konkurransefordel.

Med Linx får du som kunde ferdig utfylte miljø- og bærekraftsrapporter, klar til eksport med et enkelt tastetrykk.

For kjøretøy og maskiner som ikke er utstyrt med telematikkløsninger. beregnes utslipp av CO₂ basert på oppgitte utslippsdata i Statens Vegvesens kjøretøyregister eller erfaringstall for forbruk basert på kjøretøygruppe og tonnasjeklasse.

Linx rapporterer bruk og utnyttelse av kjøretøy og maskiner med blant annet følgende nøkkeltall:

 • Type kjøretøy/maskin
 • Årsmodell
 • Euroklasse
 • Modellbetegnelse
 • Drivstofftype
 • Ukjørte km/timer
 • Produktivtid
 • Tomgangstid
 • Sjåførscore
 • Gjennomsnitt CO₂ -utslipp
 • Totalt CO₂ -utslipp
 • Type kjøretøy/maskin
 • Årsmodell
 • Euroklasse
 • Modellbetegnelse
 • Drivstofftype
 • Ukjørte km/timer
 • Produktivtid
 • Tomgangstid
 • Sjåførscore
 • Gjennomsnitt CO₂ -utslipp
 • Totalt CO₂ -utslipp

Bruddanalyse

Med Linx Bruddanalyse får du kontroll på din oppfølging av kjøre- og hviletid. Du sikrer at data fra fartsskriver og sjåførkort lastes ned regelmessig og blir lagret forskriftsmessig.

Du får oversikt over alle overtredelser og kan håndtere disse i samsvar med myndighetens krav på en effektiv måte.

Du får full oversikt over historikk og utvikling i antall og typer overtredelser. Sjåfører kan på en rask og enkel måte logge inn via pc eller mobil for å behandle sine brudd.

For bileier blir det enklere å følge opp sjåførene fordi man raskt ser hvem som har kvittert ut brudd, og eventuelt hvem som ikke har gjort det.

Bileier kan også se mønster og få analyse av bruk for hele virksomheten, dette er nyttige verktøy i virksomhetens forebyggingsarbeid.

Dette gir en enklere oppfølgning av kjøre- og hviletid med fokus på:

 • Enklere administrasjon
 • Helautomatisk system
 • Full oversikt over alle brudd
 • Raskere håndtering av brudd

Sjåførtjenester

Sjåfører er en sentral ressurs som blir mer effektive ved bruk av virksomhetens digitale tjenester. For å skape endring og bygge kultur, må du involvere og engasjere sjåførene. Dette gjøres ved å måle, synliggjøre resultater og utfordre for å skape endringer.

I Linx sjåførtjenester får du kalkulert bonusberegning basert på sjåførscore og automatisk genererte timelister basert på sjåføraktiviteter.

Vi bruker data for å effektivisere og forenkle hverdagen til sjåførene. Dette øker presisjonen på virksomhetens resultater og prosesser.

Service og vedlikehold

Planlegg og hold oversikt over alle aktiviteter i kalenderen, og optimalisér utnyttelsen av både kjøretøy, materiell og menneskelige ressurser.

Automatiserte varslinger av alle pålagte kontroller og planlagte servicer effektiviserer oppfølgingen. Mange aktiviteter planlegges automatisk og legges som forslag i kalendervisningen.

Mulighet til å legge opp manuelle hendelser på alle typer eiendeler, og selv definere serviceintervaller og varslinger. Kommuniser verkstedbehov gjennom sjekklister og loggbok.

Historikk over alle aktiviteter knyttet til reparasjoner og vedlikehold er tilgjengelig på ett sted, og gir full dokumentasjon.

Kvalitet og avvik

Med Linx sjekklister sikrer du dokumentasjon av proaktivt vedlikehold. Du ivaretar service- og vedlikeholdsstandarder og sørger for å oppfylle eksterne og interne kvalitets- og HMS-K krav. Ved bruk av sjekklister dokumenterer du at rutinene blir fulgt.

I Linx finnes et sett med standard sjekklister for ulike typer materiell som er relevante for transport- og anleggsbransjen. Disse er basert på mange års erfaring med bruk av tungt materiell innenfor transport- og anleggsbransjen, og er i tillegg komplementert med relevant informasjon fra produsentenes håndbøker og vedlikeholdskrav.

Eiendelskontroll

Med Linx Eiendelskontroll får alt av kjøretøy, maskiner og utstyr sitt eget «eiendelskort», viktig informasjon tilknyttet eiendelene samles på ett sted og forbedrer informasjonsflyten. Linx varsler om viktige hendelser og myndighetskontroller. Bruk av loggbok og verkstedhistorikk gir samlet driftshistorikk. Dette kan komplementeres med sjekklister og posisjonsdata for å få full kontroll på eiendelene.

Kjøretøy

Din kjøretøyoversikt oppdateres automatisk etter hvert som endringer registreres hos Statens Vegvesen. Det finnes gode filtrerings- og søkemuligheter for å identifisere ulike enheter og for å arbeide effektivt med forvaltning av flåten. Under eiendelskortene finnes all nødvendig informasjon om kjøretøyet, som registreringsdata, verksteddata og periodiske kontroller. Det finnes også funksjonalitet for å registrere hendelser og varselkontakter, samt mulighet for å skrive notater og laste opp dokumenter og bilder. Alt for å gi et komplett bilde av eiendelens status og historikk.

Maskiner

Eiendelskortet tilhørende en maskin inneholder all nødvendig informasjon om maskinen, hentet fra produsentens API eller fra Maskinregisteret, tilleggsinformasjon kan registreres manuelt i kortet. Intervaller for kontroller og servicer kan konfigureres basert på timetelling fra maskinens telematikk. Varselpersoner kan settes opp for å motta varsel når intervallet nås. Utstyr som naturlig tilhører maskinen, kan registreres manuelt på maskinkortet.

Utstyr

Utstyr med og uten telematikk kan også legges inn i Linx, og får eiendelskort på samme måte som kjøretøy og maskin. Dette gir en komplett liste og over bedriftens materiell og bedre kontroll oppnås blant annet ved at bedriftens eiendeler knyttes sammen. Det kan også knyttes en ansvarlig person til utstyret, som mottar varsler og driftsinformasjon.

Systemkarakteristikker

Linx er en skybasert løsning som gir oversikt over virksomhetens flåte av kjøretøy, maskiner og utstyr. Sentralt i løsningen er innsamling av data, oversikt, analyse og rapportering av status og utnyttelse.

 • Merkenøytral løsning
 • Dataplattform som bryter siloer og sentraliserer tilgang og administrasjon av driftsdata
 • Ingen installasjoner i eiendelene eller hos virksomheten
 • Benytter eksisterende telematikk-løsninger for innsamling av data og kommuniserer via APIer
 • Alle relevante data på virksomhetens ressurser alltid tilgjengelig med deg på mobil eller PC

Book et uforpliktende møte i dag!

Effektivisering av drift og digital transformasjon er ikke gjort på én dag. Det betyr ikke at det trenger å være vanskelig.

Vi trenger ikke mange opplysningene før vi kan si noe om hvordan Linx kan effektivisere din administrasjon og skape mer lønnsom drift. Sett av litt tid til en samtale, så vil vi hjelpe deg i gang med jobben som kan gi deg en enklere og mer lønnsom hverdag.