Linx Pluss ikon

Linx funksjoner

Bli kjent med de forskjellige funksjonene i Linx

 

Digital verktøykasse

 • Samler driftsinformasjon for hele virksomheten
 • Presenterer informasjon på en enkel og oversiktlig måte for brukere på alle nivåer
 • Sikrer effektiv administrasjon av maskin og kjøretøyflåte

Plan og posisjon

 • Sanntids oversikt over ruter og materiell bidra til effektivisering av utnyttelsesgrad.
 • Alltid oversikt over plassering og ankomsttider for kjøretøy, sjåfører og gods.
 • Geografiske gjerder kan settes opp rundt interessepunkter, områder og ruter.
 • Varsling av avgang, ankomst eller avvik gir trygghet og full oversikt.
 • Hyppig oppdaterte posisjoner på kjøretøy og materiell gir full oversikt over hvor enhetene er til enhver tid, og hvilke turer og oppdrag de utfører.
 • Enkel og oversiktlig presentasjon av nøkkelinformasjon på kart og i rapporter; gjenstående sjåførtider, hastighet, vektbelastninger, dekkmålinger m.m.

Flåteanalyse

 • Oversikt over driftsmønster, sjåførenes kjørestil, utnyttelsesgrad på materiell.
 • Ytelse og sjåførscore presenteres på en enhetlig og rettferdig måte for alle.
 • Tar høyde for trafikkmønster og karakteristikker ved kjøring som nærdistribusjon, langtransport og anleggstransport.

Hent gevinster på bedre utnyttelse av kjøretøy og maskiner

 • Bedre inntjening gjennom reduserte drivstoffkostnader.
 • Reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold.
 • Mindre dekkslitasje.
 • Økt trafikksikkerhet.
 • Mindre belastning på miljøet (NOx, CO₂ og svevestøv).

Økonomikjøring

Flåteanalyse kan kombineres med et energiledelsesprogram som har fokus på opplæring og rådgivning til sjåfører. Det er viktig å ta med seg at bruk av digitale verktøy stiller krav til ledelse og kultur i selskapet.

 • Fokuserer på optimal utnyttelse av energien og reduksjon av utslipp.
 • Legger grunnlaget for at transport- og entreprenørbedrifter kan bli mer bærekraftige – både miljømessig og økonomisk.
 • Energiledelse bør etableres som fundament i virksomheten for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak.
 • Linx integrerer energiledelse og flåteanalyse i én felles systemløsning.

Les også hva Transportøkonomisk institutt (TØI) skriver der de referer til Linx

Miljøledelse

 • For å lykkes i arbeidet med å redusere klimautslipp, kreves det kontinuerlig måling og oppfølging.
 • Transport- og anleggsbransjen setter et betydelig miljøavtrykk i form av energiforbruk og utslipp.
 • Med riktig verktøy, fokus og holdninger, kan dette snus til en konkurransefordel.
 • Linx har løsninger som gir deg ferdig utfylte miljø- og bærekraftsrapporter.
 • For kjøretøy og maskiner som ikke er utstyrt med telematikkløsninger, beregnes utslipp av CO₂ på oppgitte utslippsdata i Statens Vegvesens kjøretøyregister eller erfaringstall for forbruk basert på kjøretøygruppe og tonnasjeklasse.
 • Transport- og anleggsbransjen setter et betydelig miljøavtrykk i form av energiforbruk og utslipp.
 • Med riktig verktøy, fokus og holdninger, kan dette snus til en konkurransefordel.

Dette rapporteres fra Linx

 • Type kjøretøy/maskin
 • Årsmodell
 • Euroklasse
 • Modellbetegnelse
 • Drivstofftype
 • Ukjørte km/timer
 • Produktiv tid
 • Tomgangstid
 • Sjåførscore
 • Gjennomsnitt CO₂ -utslipp
 • Totalt CO₂ -utslipp
 • Utnyttelsesgrad
 • Tonnkm

Bruddanalyse

Linx Bruddanalyse gir deg kontroll på oppfølging av kjøre- og hviletid, og enklere administrasjon.

 • Sikrer at data fra fartsskriver og sjåførkort lastes ned regelmessig og blir lagret forskriftsmessig.
 • Oversikt over alle overtredelser som kan håndteres i samsvar med myndighetenes krav.
 • Full oversikt over historikk og utvikling i antall og typer overtredelser.
 • Sjåfører kan enkelt logge inn via pc eller mobil for å behandle brudd.
 • Enklere å følge opp sjåførene da man raskt ser hvem som har kvittert ut brudd, eventuelt hvem som ikke har gjort det.
 • Viser kjøremønster for hele flåten – et nyttige verktøy i virksomhetens forebyggingsarbeid.

Sjåførtjenester

 • Sjåfører har en nøkkelrolle i arbeidet med å effektivere virksomhetens bruk av digitale verktøy og tjenester.
 • For å skape endring og bygge kultur, må sjåfører involveres og engasjeres. Måling og synliggjøring av resultater kan bidra til dette.
 • Med Linx sjåførtjenester får du kalkulert bonusberegning basert på sjåførscore og automatisk genererte timelister utfra sjåføraktiviteter.
 • Timelistene viser både oversikt over overtid og nattarbeid og kan benyttes som både kontroll- og lønnsgrunnlag.
 • Linx bruker data for å effektivisere og forenkle hverdagen til sjåførene, som igjen bidrar til økt presisjonen på virksomhetens resultater og prosesser.

Service og vedlikehold

Linx har løsninger som forenkler og gir deg bedre oversikt over servicefunksjoner.

 • Gir deg full oversikt over alle aktiviteter i kalenderen.
 • Automatiserte varslinger av alle pålagte kontroller og servicer.
 • Enkel bestillings funksjon via e-post til alle samarbeidende verksteder.
 • Kommende aktiviteter planlegges automatisk og legges som forslag i kalendervisningen.
 • Mulighet for å legge inn manuelle hendelser og selv definere serviceintervaller og varslinger.
 • Historikk over alle aktiviteter knyttet til reparasjoner og vedlikehold er tilgjengelig på ett sted, og gir full dokumentasjon.
 • Driver du eget verksted har vi også funksjonalitet for egne mekanikere som gjør verkstedplanleggingen mer effektiv.

Kvalitet og avvik

 • Linx sjekklister gir deg dokumentasjon av proaktivt vedlikehold.
 • Ivaretar service- og vedlikeholdsstandarder, oppfyller eksterne og interne kvalitets- og
  HMS-K krav.
 • Flere typer standard sjekklister tilpasset ulike typer materiell for transport- og anleggsbransjen.
 • Sjekklister er komplementære med informasjon fra produsentenes håndbøker og vedlikeholds krav.

Eiendelskontroll

 • Hver enhet (kjøretøy, maskin, annet utstyr) får sitt eget «eiendelskort»
 • Eiendelskortet inneholder informasjon tilknyttet eiendelen.
 • Linx varsler om viktige hendelser og myndighetskontroller.
 • Bruk av loggbok og verkstedhistorikk gir samlet driftshistorikk som kan komplementeres med sjekklister og posisjonsdata.

Kjøretøy

 • Kjøretøysoversikten oppdateres automatisk når endringer registreres hos Statens Vegvesen.
 • Filtrerings- og søkemuligheter identifiserer enhetene for effektivt forvaltning av flåten.
 • Eiendelskortet innehar informasjon som registreringsdata, verksteddata og periodiske kontroller.
 • Funksjonalitet for å registrere hendelser og varselkontakter.
 • Mulighet for å skrive notater og laste opp dokumenter og bilder.

Maskiner

 • Eiendelskortet inneholder informasjon om maskinen, hentet fra produsentens API eller fra Maskinregisteret
 • Tilleggsinformasjon kan registreres manuelt i kortet.
 • Intervaller for kontroller og servicer kan konfigureres basert på timetelling fra maskinens telematikk.
 • Varselpersoner kan settes opp for å motta varsel når intervallet nås.
 • Utstyr som naturlig tilhører maskinen, kan registreres manuelt på maskinkortet.

Utstyr

 • Utstyr med og uten telematikk kan legges inn i Linx, og får eiendelskort tilsvarende som kjøretøy og maskin.
 • Gir en komplett liste og over bedriftens materiell og bedre kontroll ved at bedriftens eiendeler knyttes sammen.
 • Det kan også knyttes en ansvarlig person til utstyret, som mottar varsler og driftsinformasjon.

System­karakteristikker

 • Skybasert løsning som gir oversikt over virksomhetens flåte av kjøretøy, maskiner og utstyr.
 • Samler inn data, oversikt, analyse og rapportering av status og utnyttelse.
 • Merkenøytral.
 • Dataplattform som bryter siloer og sentraliserer tilgang og administrasjon av driftsdata
 • Ingen installasjoner i eiendelene eller hos virksomheten.
 • Benytter eksisterende telematikk-løsninger for innsamling av data og kommuniserer via API’er.
 • Alle relevante data på virksomhetens ressurser alltid tilgjengelig på mobil eller PC.

Kontakt oss i dag for en prat eller et møte

Vi kan raskt gi deg en pekepinn på hvordan Linx kan effektivisere din administrasjon og skape mer lønnsom drift. Sett av litt tid til en samtale, så vil vi hjelpe deg i gang med jobben som kan gi deg en enklere og mer lønnsom hverdag.