Linx for byggherrer og entreprenører

Linx for byggherre og entreprenør

Anleggsbransjen må redusere klimaavtrykket. Linx hjelper byggherre og entreprenører med det grønne skiftet.

Strengere miljøkrav

Frem mot 2025 og 2030 vil det kontinuerlig komme strengere nasjonale miljøkrav knyttet til bygg- og anleggsplasser. Om du ønsker å være i forkant av utviklingen, bør du allerede nå sette deg mål for å redusere utslippene.

Anleggstransport og entreprenørvirksomhet inngår i hele livssyklusen til mange næringer. Som en indirekte kilde til klimaavtrykk i flere verdikjeder, er det helt essensielt å måle dette for å kunne redusere utslippene. Byggherrer og entreprenører må koordinere sine ressurser mer optimalt, og finne frem til felles løsninger som bidrar til kostnadsbesparelser og reduserte utslipp.

Utvikling av handlingsplan

Har din virksomhet gjort det den kan for å redusere negativ klimapåvirkning? Er forbedringsmålene definert?

Alle ansvarlige virksomheter bør utvikle en handlingsplan for hvordan virksomheten kan bli mer bærekraftig. Uten dette fokuset tar virksomheten en betydelig risiko både med tanke på egen eksistens og med tanke på forholdet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere, som fremover vil ha et økende fokus på klimarisiko og hvordan virksomheten benytter de muligheter som finnes til å redusere sitt klimaavtrykk.

Fokus på miljø skaper nye muligheter

Økte krav til reduksjon og rapportering av klimautslipp, skaper muligheter for de som evner å tenke nytt og annerledes. Når utslipp reduseres, skapes også muligheter for at virksomheten forbedrer seg på andre områder.

Finanstilsynets kartlegging av foretekenes bærekraftsrapportering
Kilde: Finanstilsynet, Kartlegging av foretakenes bærekraftsrapportering

Klimarisiko

Det er avgjørende at klimarisikoer kartlegges og at virksomheten forstår innvirkningene av risikoene. Etter at risikoene er definert, må disse gjennomgås på lik linje med andre risikogjennomganger. Tenk gjennom hvilke måleparametere som kan brukes for å vurdere klimarisikoene.

Basert på måletarametrene, kan du starte prosessen for å sette målsettinger og hvor mye det vil koste om de forskjellige hendelsene inntreffer, men også på de finansielle mulighetene klimaendringer vil kunne gi. En virksomhets påvirkning på klima vil ha finansiell betydning for selskapet. Dette fordi forbrukere, samfunn, investorer og ansatte ikke lenger er utelukkende interessert i selskapets utvikling og resultater.

Linx – merkeuavhengig løsning for måling og rapportering

Hvordan en virksomhets aktivitet påvirker miljøet, vil altså få et stadig økende fokus i samfunnet vårt. Her utgjør Linx en forskjell fordi stadig økende muligheter for datainnsamling og innsikt, bidrar til at siloer brytes ned og at alle data samles i en merkeuavhengig løsning.

På eksisterende fossilflåte er det fullt mulig å redusere utslippene med opptil 20 prosent, noe som vil ha en betydelig effekt på klima. Ser man på prognoser for utskiftning til nullutslipp, vil dette ta betydelig lenger tid enn de mål som er satt for 2030. Med Linx som verktøy vil du kunne måle og rapportere denne utviklingen fra måned til måned, basert på faktiske innsamlede data fra eiendelene som benyttes.

Linx og resultatindikatorer (KPI-er)

Nye krav innebærer at virksomheten skal opplyse om ikke-finansielle KPI-er som er relevante for virksomheten. Automatiserte KPI-er fra produksjonsmateriell vil forenkle og øke presisjonen på rapporteringen. Dataplattformen Linx samler inn data fra alt av oppkoblet materiell og etter ulike trinn med bearbeiding, vil de innsamlede dataene representere en betydelig verdi for virksomheten.

I fremtidig rapportering forventes det at virksomheten opplyser om KPI-er som er identiske med de som benyttes i interne styrings- og risikoprosesser, som er nødvendig for å forstå bedriftens utvikling, ytelse og finansielle stilling, samt dets påvirkning på omgivelsene. I tillegg kommer nye krav som følge av EU-direktiver, som andel av omsetning, driftskostnader og investeringer som kvalifiserer som bærekraftige.

Gjennom Linx vil både entreprenører og kjøpere av entreprenørtjenester effektivt kunne opplyse om både klimaendringers konsekvenser for bedriften og bedriftens påvirkning på klimaet. I dag gis det i liten grad opplysninger om finansielle konsekvenser av risikoer knyttet til bærekraft og klimaendringer, og få tar hensyn til dette i verdsettelse av eiendeler og forpliktelser.

Linx gir grunnlag for et samlet bilde

Linx vil kunne gi et samlet bilde av virksomhetens eksponering mot klimaendringer og rapportering bør skje med en klar kobling til finansiell informasjon. All rapportering vil inneholde relevant og vesentlig informasjon som er nyttig for beslutningstakere og som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid.

«Stranded assets»

Med Linx vil du ha full kontroll over alle eiendeler, deres karakteristikker, produksjon, produktivitet og utslipp. Som oppdragsgiver kan du vurdere relevansen til dine leverandører og deres evne til å levere bærekraftige løsninger.

Godt arbeid med klimarisiko vil ha en vesentlig betydning for verdsettelsen av eiendeler som får sin verdi redusert pga. søkelyset på klimaendringer. Som oppdragsgiver er dette noe man må sette fokuset på, for å sikre en bærekraftig verdikjede.

Kost-nytte

Som kjøper av anleggstjenester har man et ansvar for å ikke stille urimelige krav, men samtidig en mulighet til å påvirke innovasjonen og innføringen av nye teknologiske løsninger. Når det skal stilles krav om et nytt miljøtiltak, må det eksistere akseptable kostnader for tiltaket. For eksempel vil et tiltak knyttet til atferdsendringer være et svært rimelig tiltak, mens innføring av ny teknologi og nye systemer kan være betydelig dyrere tiltak.

For de aller fleste ligger det et vesentlig potensial i å optimalisere drivstoffbruken/energibruken, for så å senere kunne skifte til en mer miljøvennlig drivkilde. Når det skal vurderes overgang til en alternativ drivkilde, er det viktig å undersøke hvilke drivkilder som fører til en størst mulig reduksjon i klimagassutslippene.

For å avgjøre hvilke alternativ man velger, er det nødvendig å vurdere effekten av tiltaket og hva tiltaket koster. Uansett burde det være en selvfølge for alle kjøpere av tjenester at det først og fremst stilles krav til effektive energiledelsessystemer, slik at man sikrer mindre bruk av drivstoffet man allerede bruker ved å optimalisere bruken av eiendelene. Videre kan det stilles krav om fossilfrie alternativer som batterielektrisk drift, hydrogen eller fornybare biodrivstoff.